romiyaa Miidiyaa Neetwork (OMN) dhaabbata oduu dhuunfaa, kan bu’aaf hin hojjennee fi garee kamiifuu hin loogne yoo tahu, Itoophiyaa keessatti naannoo guddichaa fi ummata heddu qabu kan tahe dhimma Oromiyaa irratti gabaasa oduu lammiilee giddu gala godhate dhiheessa. OMN odeessa dhahannaa onnee ummataa dhaggeeffatu, haala qabatamaa ummanni baruu barbaadu fi dhimmoota naannichaa kan xiyyeeffannoo gahaa waakkataman qotee baasuun uwwisa kennaaf. Kaayyoon keenya giddu gala oduu aaf-danuu kan itti fufiinsa qabuu fi akka madda oduu qabatamaatti tajaajilu uumuun waa’ee ummata Oromoo, bulchiinsa Itoophiyaa fi Gaanfa Afriikaa irratti odeessa barbaachisaa dabarsuu dha. 

Sadarkaa gaazexessummaa ol’aanaa irratti argamuun ofirratti amantaadhaan dhimmoota Oromoo laallatan faana dhoofnee xiyyeeffannoo kennina. Ummata keenya diaspora lakkoofsaan dabalaa deemaa jiru maloota dijitaalaa fi sirna gabaasaa ummata giddu gala godhate fayyadamuun hundee biyya isaatiin walitti hidhuuf hojjenna. Qulqullina eeguun qabiyyeen miidiyaa keenyaa maloota salphaatti faayidaa kennan kan akka marsariitii, mobaayiloota, miidiyaa hawaasummaa, televiziyoona satelaayitii fi raadiyoo irratti akka argaman goona.