Oromiyaa Miidiyaa Neetwork (OMN) Bulchiinsa dachaa sadi qabuun taligama. Isaanis: Boodrii OMN, Kawunsilii Hoji Raaw’achiiftuu fi Boordii Gulaallii ti. Boordiin OMN namoota kudha shan kan qabatu yoo tahu, hojiin isaas seeraa fi qajeelfama miidiyichaa irra dhaabbachuun jaarmayaa kana tiksuu fi hojii isaa walii galaa hordofuun toyachuu dha. Kaawunsiliin Hoji Raaw’achiftuu nama sagal kan qabu yoo tahu, hojiilee guyya guyyaa miidiyichaa karoorfachuu fi hojiirra oolchuu irratti gaafatama qaba. Kaawunsiliin kun Diirectara hoji-raaw’achiiftuudhaan hogganama. Booridiin gulaallii kan of danda’e yoo tahu, gaazexessoota, ogeeyyii kaameeraa fi gulaaltota jaarmayichaaf hojjechan hammata. Gulaalaan Ol’aanaan Boordii Gulaallii kan hogganu yoo tahu Kaawunsilii Hoji-raaw’achiiftuu keessattis dippartimanetii kana bakka bu’a.